Bepalings en Voorwaardes

Deur aan enige kompetisie of promosie deel te neem aanvaar deelnemers die reëls en onderneem om daarby te hou. Bepalings en voorwaardes is geldig en bindend vir enigiemand wat deelneem.

 1. Enige afwyking van die reëls en/of enige poging om die uitslag van kompetisies te manipuleer sal deelnemers onmiddellik diskwalifiseer.
 2. Waar kompetisies vereis dat inskrywings per SMS gestuur word kos elke SMS R1,50. Gratis SMS’e geld nie.
 3. Pryse is nie oordraagbaar nie en kan ook nie vir kontant geruil word nie.
 4. Slegs Suid-Afrikaanse burgers mag aan kompetisies deelneem.
 5. Werknemers van Media24 en hulle gesinne, asook werknemers van deelnemende borge, filiaalmaatskappye, advertensie-agentskappe en enigiemand wat by die promosies en kompetisies betrokke is, mag nie aan die kompetisies deelneem nie.
 6. Indien jy verskeie kere vir ‘n kompetisie inskryf, moet jy vir identifikasiedoeleindes dieselfde selfoonnommer en e-posadres gebruik.
 7. Die aflewering van pryse is die borge se verantwoordelikheid, en Media 24 sal nie aanspreeklik wees vir enige vertragings met die aflewering van pryse nie.
 8. Die beoordelaars kan nie verantwoordelikheid aanvaar vir laat inskrywings nie, ongeag die rede vir die laat inskrywing. Media24 is nie aanspreeklik vir enige tegniese fout wat daartoe kan lei dat ’n inskrywing nie suksesvol voorgelê word nie. Ons aanvaar geen verantwoordelikheid vir inskrywings wat onafgelewer is, verlore raak of vertraag word nie. Bewys van stuur is nie bewys van ontvangs nie.
 9. Kompetisie uitslae is finaal en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.
 10. Pryswenners gee aan Media24 en die borge toestemming om hulle naam, besonderhede en foto’s na goeddunke en sonder enige verdere vergoeding vir publisiteitsdoeleindes te gebruik.
 11. Enige persoonlike inligting, insluitend en sonder beperking deelnemers se naam, adres, telefoonnommer en/of e-posadres, sal slegs gebruik word waar dit met ‘n kompetisie verband hou, en word nie aan enige derde party bekend gemaak nie, behalwe vir die doeleindes van ‘n kompetisie, waar van toepassing.
 12. Media24 behou die reg om die pryse vir enige kompetisie te wysig en met pryse van dieselfde waarde te vervang.
 13. Enige prys word op die wenner se eie risiko aanvaar, en Media24 en sy filiale is in geen stadium aanspreeklik vir enige gebrek of fout in die pryse van watter aard ook al nie.
 14. Wanneer iemand ’n prys wen en die besit en/of gebruik van daardie prys is onderhewig aan regulering of goedkeuring, moet die wenner in besit wees van watter dokumente en toestemmings/goedkeurings ook al vereis word om die prys te aanvaar en gebruik, en sulke dokumente, toestemmings of goedkeurings moet geldig wees vir die volle tydperk wat die prys gebruik word. Dit is die wenner se verantwoordelikheid om dié dokumente, toestemmings en goedkeurings te bekom en teen hulle eie koste.
 15. Media24 behou hom die reg voor om nié ’n prys toe te ken nie indien dit ’n onwettige situasie sou wees.
 16. Media24 sal pryswenners vir twee weke lank probeer kontak nadat hulle naam getrek is. Maar indien die wenner nie in dié tyd opgespoor kan word nie – of hulle is nie in staat om die prys binne die bepaalde tyd op te eis nie – verbeur hulle die prys, en behou Media24 dan die reg om ’n nuwe wenner te trek, onder dieselfde voorwaardes. Dit is die deelnemers se verantwoordelikheid om die regte kontakbesonderhede te verskaf.
 17. Deelnemers neem op eie risiko aan kompetisies deel en Media24 en enige derdepartyverskaffers aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige verlies, beskadiging of skade wat regstreeks of onregstreeks uit die deelname aan ‘n kompetisie spruit nie.
 18. Media24 het die reg om ‘n kompetisie onmiddellik en sonder kennisgewing te beëindig, verander of op te skort. In so ’n geval stem alle deelnemers in om afstand te doen van enige regte wat hulle ingevolge ‘n kompetisie kan hê en erken hulle dat hulle niks van Media24, sy agente en borge sal kan verhaal nie.
 19. Deur aan ‘n kompetisie deel te neem gee jy Media24 toestemming om van tyd tot tyd met jou te kommunikeer. Indien jy nie in sulke kommunikasie belang stel nie, het jy die reg om dit te weier.

KONTAKBESONDERHEDE / DOMICILIUM CITANDI ET EXECUTANDI 
Indien u enige navrae het of toestemming wil verkry om enige gedeelte van hierdie webtuiste te gebruik, skakels, rame of soektogte ingesluit, kan u met ons in verbinding tree by:

Weg se adres:
Heerengracht 40, Kaapstad, 8000
Posbus:1802 Kaapstad 8000
8th Floor Media City
Kaapstad
Tel. +27 (0)21 446-1287
Tel. +27 (0)21 446-1014/6

Terms and Conditions

Through to any competition or promotion part to take accept participants the rules and undertake to flipping to keep . Terms and conditions are valid and binding for anyone who participates .

 1.         Any deviation from the rules and / or any attempt to manipulate the outcome of competitions will immediately disqualify participants .
 2.         Where competitions require to entries per SMS sent is costing each SMS R1.50. Free SMS money not .
 3.         Prices are not transferable not and can also not for cash exchanged are not .
 4.         Only South African citizens may in competitions participate .
 5.         Employees of Media24 and their families , as well as employees of participating sponsors , subsidiaries , advertising agencies and anyone who at the promotions and competitions involved , may not in the competitions participate not .
 6.         If you several times for a competition entry , should you for identification purposes the same phone number and e- mail use .
 7.         The delivery of prizes is the sponsor ‘s responsibility , and Media 24 will not be liable to be for any delays in the delivery of prizes not .
 8.         The judges can not responsibility accepted for late entries do not , regardless of the reason for the late entry . Media24 is not responsible for any technical error that purpose can lead to an entry not successful submitted are not . 
  We accept no responsibility for entries that undelivered is lost touch or delayed are not . Proof of sending is not proof of receipt no .
 9.         Competition results are final and no correspondence will it conducted are not .
 10.     Prize winners give to Media24 and the sponsors permission to their name, details and photos to its discretion and without any further compensation for publicity purposes to use .
 11.     Any personal information , including and without limitation participants name, address , telephone number and / or e- mail , will only use is that it with a competitive relationship like , and is not to any third party known made not , except for the purposes of a competition , where to apply .
 12.     Media24 reserves the right to prices for any competition to edit and with prices of the same value to replace .
 13.     Any price on the winner ‘s own risk accepted , and Media24 and its subsidiaries is no time liable for any deficiency or error in the prices of what nature also all do .
 14.     If someone a prize winning and the possession and / or use of that price is subject to regulation or approval , should the winner in possession be of what documents and permissions / approvals also been required to be the price to accept and use , and such documents , permissions or approvals must be valid to be for the full period that the price used to be. It is the winner ‘s responsibility to those documents , consents and approvals to acquire and at their own expense .
 15.     Media24 reserves him the right to order WILL NOT a prize when to know not if it an illegal situation would be.
 16.     Media24 will prize winners for two weeks long tried to contact after their name drawn is. But if the winner does in that time found to be not – or they are not in state to the price within the specified time to be demanding not – lose them the price , and retain Media24 than the right to a new winner to pull, under the same conditions . It is the participants ‘ s responsibility to the right contact information to provide .
 17.     Participants take own risk to competition part and Media24 and any third party suppliers accept no liability for any loss , damage or injury which directly or indirectly from the participation in a competition arises not .
 18.     Media24 has the right to a competition immediately and without notice to terminate , modify or to suspend . In such a case voice all participants in order distance to do with any rights that they in terms of a competition can have and admit them to their nothing of Media24, its agents and sponsors will can recover not .
 19.     Through to a competition part to take give you Media24 consent to from time to time with you to communicate . If you do in such communication interest set not , the you have the right to it to refuse .

CONTACT DETAILS / DOMICILIUM CITANDI ET EXECUTANDI If you any inquiries to or permission would get to any part of this site to use , links , frames or searches included , can you with us in connection at: 

Our address :
Heerengracht  40, Cape Town , 8000
PO Box: 1802 Cape Town 8000
8th Floor Media City
Cape Town
Tel. +27 (0) 21 446-1287
Tel. +27 (0) 21 446-1014 / 6